www.poradniastarachowice.pl

Powrót Pracownicy

Dyrekcja:

Dyrektor Grażyna Jabłońska – pedagog.

Pracownicy pedagogiczni:

Adamczyk Anna – psycholog. Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, poradnictwo psychologiczne, stymulacja rozwoju psychoruchowego małych dzieci z problemami rozwojowymi.

Charemski Andrzej – pedagog. Prowadzi badania pedagogiczne dzieci i młodzieży (diagnoza umiejętności szkolnych), terapię z wykorzystaniem metody EEG Biofeedback. Współpracuje ze szkołami: spotkania z nauczycielami, udział w spotkaniach dla rodziców, szkolenie Rady Pedagogicznej. Prowadzi: zajęcia/warsztaty dla dzieci i młodzieży (na zapotrzebowanie), warsztaty integracyjno-adaptacyjne dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych, zajęcia Grupy Wsparcia dla pedagogów szkolnych ze szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych, konsultacje dla rodziców na terenie poradni oraz inne formy na zapotrzebowanie środowiska.

Gryniuk-Kędziora Izabela - psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła 4-letni całościowy Kurs Psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie i zdobyła kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii, w tym systemowej terapii rodzin. Jest realizatorem psychoedukacyjnych warsztatów dla rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, znajduje się w ogólnopolskiej bazie realizatorów tego programu. W poradni zajmuje się diagnozą, terapią psychologiczną dzieci, młodzieży i rodzin oraz pomocą psychologiczną dla rodziców.

Kędziora Paweł - psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył Kurs Pomocy Psychologicznej i 3-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie i zdobył kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej. Uczestniczy w regularnych zajęciach superwizyjnych. Ubiega się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W Poradni zajmuje się diagnozą, psychoterapią dzieci i młodzieży oraz pomocą psychologiczną dla rodziców.

Michalska Anna - pedagog. W 1993 roku ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1994 roku podjęła pracę w Poradni, gdzie pracuje do dzisiaj. Od 2011 roku pełni funkcję wicedyrektora Poradni. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i socjoterapii. Jest również wojewódzkim koordynatorem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. W Poradni zajmuje się prowadzeniem diagnozy i terapii pedagogicznej dla uczniów dyslektycznych, zajęć z profilaktyki uzależnień, Treningu Pewności siebie dla uczniów doznających przemocy w szkole. Prowadzi różne szkolenia dla nauczycieli oraz trening umiejętności wychowawczych dla rodziców, którzy pragną lepiej porozumiewać się ze swoimi dziećmi.

Nowak Dorota – pedagog. Magister pedagogiki ze specjalizacją opiekuńczo-wychowawczą. Ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej. Pracuje w Poradni od 1989 roku.

Pacek Izabela - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Na co dzień pracuje z dziećmi w różnym wieku oraz ich rodzicami. Przeprowadza badania psychologiczne, rozmowy o charakterze terapeutycznym. Prowadzi kilkugodzinne warsztaty adaptacyjno-integracyjne dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczyła w wielu różnych szkoleniach, np. dotyczących diagnozy i terapii dzieci niedowidzących oraz niedosłyszących; diagnozy dyskalkulii, dysleksji, psychopatii, profesjonalnego kontaktu terapeutycznego i innych.

Podwiak Anna – logopeda, nauczyciel dyplomowany z 21-letnim stażem pracy. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, profilaktyką logopedyczną, zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym, diagnozą słuchu (od 2001 roku Certyfikat Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu do prowadzenia przesiewowych badań słuchu - "Słyszę"). Od 2003 roku posiada Certyfikat Zawodowy Logopedy Polskiego Związku Logopedów. Obecnie wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów.

 

Sionek Anna – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studiów podyplomowych z zakresu psychoprofilaktyki na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 3-letniego Kursu Terapii Rodzin w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje sie diagnozą trudnosci szkolnych dzieci i młodzieży, poradnictwem dla rodziców (trudnosci wychowawcze), prowadzi zajęcia "Szkoły dla Rodziców", zajmuje się także pomocą osobom w żałobie.

Sokół Aneta – pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zakresu pedagogiki specjalnej i reedukacji oraz absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ze specjalnością oligofrenopedagogiki. W Poradni jest zatrudniona na stanowisku pedagoga specjalnego: wykonuje badania pedagogiczne pod kątem dysleksji i trudnosci szkolnych oraz badania uczniów niepełnosprawnych; prowadzi terapie pedagogiczną (indywidualną) uczniów z trudnosciami szkolnymi (z klas I-III); prowadzi terapię metodą EEG Biofeedback (głównie dla uczniów z zaburzeniami: koncentracji uwagi, procesu uczenia się, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej).

Administracja:

Zięba Agnieszka – pracownik sekretariatu.

Księgowość:

Góźdź Alicja.

Obsługa:

Pracownik obsługi.


Aktualności

Strona 1 z 18  > >>