www.poradniastarachowice.pl

Powrót Aktualności

16.11.2012

"Bliżej siebie..."

Stowarzyszenie Nauczycieli "Zdrowa Szkoła" i Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki przy współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym organizowanych w ramach kampanii społecznej zainicjowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod hasłem " Bliżej siebie..."

Konkurs indywidualny - kategoria otwarta
W ramach konkursu uczestnicy wykonują i przesyłają maksymalnie 5 fotografii w dowolnym formacie na papierze fotograficznym lub w formie elektronicznej prezentujących formy spędzania czasu wolnego wśród przyjaciół i w środowisku rodzinnym.
Prace należy opisać umieszczając: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, adres, wiek, klasę i szkołe autora oraz telefon komórkowy. Prace należy dostarczać osobiscie lub przesłać do dnia 30 listopada 2012 r. na adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starachowicach
ul. Mrozowskiego 9
27-200 Starachowice
od poniedziałku do piatku w godzinach 8:00-15:00 lub przesłać pocztą na ww. adres w kopercie z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY "BLIŻEJ SIEBIE..."
Liczy się data stempla pocztowego.
Mozna tez przesłać na adres e-mail: zdrowaszkola1@wp.pl

Jury, w skład którego wejda przedstawiciele: Starachowickiego Centrum Kultury, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, Stowarzyszenie Nauczycieli "Zdrowa Szkoła", Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, Straży Miejskiej w Starachowicach, Państwowego Ogniska Plastycznego w Starachowicach i lokalnych mediów dokona oceny prac. Laureaci zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani o wynikach konkursu do dnia 10 grudnia 2010 roku oraz zaproszeni na oficjalne podsumowanie i wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych.


Aktualności

Strona 1 z 18  > >>