www.poradniastarachowice.pl

Powrót Diagnoza

Dysleksja - problem wielu uczniów

 

Dysleksja  to specyficzne trudnościami w uczeniu się. Termin ten odnosi się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno - motorycznego (postrzegania wzrokowego, słuchowego, sprawności manualnej) i poznawczego( przede wszystkim pamięci i uwagi), nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi,  dużymi wadami wzroku czy słuchu.

Dysleksja występuje u dzieci, które pomimo typowych doświadczeń szkolnych mają niepowodzenia w opanowaniu sprawności językowych w zakresie czytania, techniki pisania i poprawnej pisowni.

Przyczyny tego zaburzenia nie są jednoznaczne. Z pewnością nie wynikają one z zaniedbania środowiskowego czy dydaktycznego. Specyfika tych trudności tkwi "wewnątrz" dziecka. Koncepcje biologiczne upatrują przyczyn w uszkodzeniu lub opóźnieniu dojrzewania centralnego układu nerwowego, mikrouszkodzeniach mózgu, a także  w zaburzeniach hormonalnych. Objawy emocjonalne pojawiają się jako efekt trudności, są następstwem, a nie przyczyną zaburzenia. Badania wykazują, że dysleksja występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt.

W  młodszym wieku objawami są głównie:

 • opóźnienia rozwoju ruchowego i mowy
 • trudności z rzucaniem do celu i chwytaniem, trudności w nauce jazdy na rolkach, rowerze itp.
 • obniżona sprawność manualna, niepełne opanowanie czynności samoobsługowych (, zapinanie guzików, sznurowanie,
 • niechęć do rysowania czy pisania, wycinania
 • trudności w rozróżnianiu kierunków w przestrzeni, kłopoty z dostrzeganiem różnic na podobnych obrazkach.

W szkole objawami mogą być:

 • problemy z analizą i syntezą wyrazów (dzielenie wyrazu na głoski i sylaby i odwrotnie).
 • kłopoty w nauce czytania utrzymujące się nawet mimo systematycznej nauki w szkole i pomocy rodziców w domu Bardzo długo utrzymuje się czytanie po literce
 • mylenie wyrazów podobnych do siebie np. kosa- koza.
 • trudności z rozpoznawaniem rymów
 • nie dostrzeganie różnic pomiędzy podobnie brzmiącymi głoskami jak b-p, g-k, z-s,
 • w pisaniu popełnianie wiele błędów: opuszczanie, dodawanie bądź zamienianie litery,
 • trudności w „utrzymaniu się" w liniaturze zeszytu

Najważniejsze jest zdiagnozowanie ryzyka dysleksji możliwie, jak najwcześniej, najlepiej do pierwszego półrocza klasy drugiej, najpóźniej do końca klasy trzeciej. Wtedy jest szansa, by skutecznie prowadzić terapię tego zaburzenia, unikając utrwalania nieprawidłowych nawyków w czytaniu i pisaniu.

- Od wielu lat, w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzimy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne(terapię pedagogiczną) dla dzieci z dysleksją. Zajęcia te prowadzi trzech pedagogów: Dorota Nowak, Anna Michalska i Aneta Sokół. Prowadzone przez nas zajęcia (terapia indywidualna prowadzona z każdym dzieckiem raz w tygodniu) polegają na usprawnianiu zaburzonych funkcji, np.: pamięci wzrokowej, pamięci słuchowej, uwagi i koncentracji oraz spostrzegawczości. Ćwiczenia i zadania dobierane są w zależności od wieku. Terapia odbywa się poprzez zabawę np.: tworzenie nowych słów z podanych liter, liczenie sylab, odróżnianie dźwięków, odtwarzanie tonów, naśladowanie odgłosów, doskonalenie czytania i pisania metodą sylabową. Systematyczna i wytrwała praca powoduje zauważalne efekty, które w znaczący sposób przekładają się na lepsze wyniki w nauce.

 

 

DIAGNOZA SŁUCHU W PORADNI

 

 

Logopedzi zatrudnieni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach wykonują przesiewowe badania słuchu. Pozyskana przed laty z trudem Platforma Badań Zmysłów umożliwia diagnozowanie problemów ze słuchem, o których często nie mamy pojęcia. Jak niedosłuch wpływa na nasze życie i dlaczego warto mu przeciwdziałać?

 

Szacuje się, że średnio co trzeci Polak ma problemy ze słuchem. Problem ten może pojawić się u dziecka w każdym wieku, nagle lub stopniowo, pozostając w wielu przypadkach niezauważony przez rodziców, nauczycieli.

Obecność zaburzeń słuchu wpływa na zachowanie dziecka, jego koncentrację i pogorszenie zdolności poznawczych czy wręcz zahamowanie rozwoju. Te objawy są częściej kojarzone z problemami wychowawczymi niż niedosłuchem.

Typowe objawy wskazujące na możliwość występowania zaburzeń słuchu można wychwycić zwracając uwagę na: opóźnienie w starcie rozwoju mowy, ograniczony zasób języka, trudności ze zrozumieniem słyszanego i czytanego tekstu, nieprecyzyjne wypowiadanie słów, redukowanie końcówek, gubienie początków, problemy z pisaniem ze słuchu, rozkojarzenie i problemy z koncentracją uwagi, intensywne obserwowanie twarzy osoby mówiącej, opóźnione reagowanie lub brak reakcji na zawołanie, utrudnione odbieranie mowy w hałasie, częste prośby o powtórzenie, siadanie blisko telewizora lub manipulowanie poziomu głośności, siadanie blisko nauczyciela, głośne mówienie w cichym pomieszczeniu, gorsze wyniki w nauce, uciekanie przed hałasem, słyszenie dźwięków, których nie słyszą inni, zawroty głowy trudności diagnozowane jako dyslektyczne.

Platforma Badań Zmysłów, która od lat jest w posiadaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach umożliwia przede wszystkim prowadzenie przesiewowych badań słuchu, ale nie tylko. Służy do badania audiometrycznego oraz testów  wykrywających centralne zaburzenia słuchu, które spotykamy u 20 proc. badanych dzieci, a które mają znaczący wpływ na rozwój mowy a potem naukę czytania i posiania. To część platformy "Słyszę", czym w dużej mierze się zajmujemy. Ponadto umożliwia ona badania wzroku ("Widzę") oraz mowy ("Mówię"). To rodzaj wstępnego badania, które w szybki i nieskomplikowany sposób pozwala określić, czy ryzyko wstąpienia określonego schorzenia u badanej osoby jest wysokie czy niskie. Czy badane dziecko ma problemy ze słuchem czy ich nie ma. Mamy to szczęście, że w Polsce przesiewowe badania słuchu są prowadzone już u noworodków a program przesiewowych badań słuchu „Słyszę" umożliwia diagnozę dzieci nieco starszych.

Diagnozowaniem problemów ze słuchem zajmują się poradnie specjalistyczne i lekarze audiolodzy. My przeprowadzamy badania przesiewowe słuchu. Jeśli wynik badania przesiewowego jest nieprawidłowy kierujemy na badania diagnostyczne do specjalistycznych ośrodków. Rodzice badanego dziecka otrzymują od nas adresy placówek, które specjalizują się w tym zakresie.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie opracował multimedialne programy badań przesiewowych słuchu i pewnych funkcji słuchowych. Do wdrażania i weryfikowania tych programów zaprosił Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Starachowicach. Współpraca okazała się skuteczna. W grudniu 2001 roku PP-P jako jedyna w powiecie została wytypowana do wdrażania powszechnych przesiewowych badań słuchu "Słyszę" w ramach umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu. Po specjalnym szkoleniu certyfikaty IFiPS upoważniające do wykonywania badań otrzymali logopedzi Anna Podwiak i Iwona Bernaciak. Zaistniała możliwość pozyskania sprzętu do badań. Warunkiem było wykonanie 300 badań słuchu dla Instytutu. Obie panie przeprowadziły badania w 2002 roku we współpracy z Gimnazjum nr 1 oraz SP nr 3. Pozyskany sprzęt umożliwił poszerzenie diagnozy logopedycznej o badanie słuchu. Wykorzystywany był również przy okazji akcji bezpłatnych, przesiewowych badań słuchu dla młodzieży i dzieci (powyżej 6 roku życia) z terenu powiatu starachowickiego.

W 2008 roku IFiPS rozszerzył i udoskonalił metody badania słuchu  we współpracy z zespołami informatycznymi opracował i wdrożył do produkcji sprzęt najnowszej generacji nazwany "Platformą Badań Zmysłu".

 


Aktualności

 • Spotkanie pedagogów szkolnych

  07.10.2011 Dzisiaj w Poradni odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych z gimnazjów z terenu powiatu starachowickiego z policjantami – dzielnicowymi. Spotkaniu przewodniczyli dyrektor Poradni mgr Grażyna Jabłońska oraz aspirant Janusz Kowalewski z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

<< <  Strona 18 z 18